Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 11 september 2017

1. VÅRT ÅTAGANDE OCH ANSVAR

iZettle AB, 556806-0734, (”iZettle”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) prioriterar högt att skydda och respektera den personliga integriteten för alla individer vars personuppgifter vi behandlar som en del i vårt tillhandahållande av produkter och tjänster (allt kallat ”tjänster” nedan, vilket också inkluderar produkter och tjänster tillhandahållna av närstående bolag inom iZettle-koncernen). Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även de val som du har.

Denna Sekretesspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken iZettle är personuppgiftsansvarig. Våra webbsidor och tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till tredje parters webbsidor eller tjänster som inte kontrolleras av oss. Om du besöker sådana webbsidor eller använder sådana tjänster, notera att denna Sekretesspolicy inte gäller för sådana tredje parters personuppgiftsbehandling, varför vi uppmanar dig att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan du använder deras webbsidor eller tjänster.

2. PERSONUPPGIFTER BEHANDLADE AV OSS

Vi behandlar personuppgifter som vi inhämtat i samband med att du registrerat dig för våra tjänster och genom dina kontakter med oss, våra närstående bolag och tredje parter som handlar för räkning, och när du deltar i tävlingar, undersökningar, enkäter och liknande, och annars genom din användning av våra webbsidor och tjänster.

Vi behandlar även personuppgifter som du lämnat till någon av våra handlare som använder iZettles fakturatjänst eller betalar den faktura som vår handlare ställt ut genom användning av iZettles fakturatjänst med kort (båda ”Slutkunder”).

Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt namn, personnummer, adress, e-post, IP-nummer, identifieringsdata för enheter som du använder för att få tillgång till och använda våra webbsidor och tjänster, bankkonto-uppgifter och transaktionshistorik (inklusive lokaliseringsdata) samt krypterad kortdata.

Vi kan också komma att behandla personuppgifter som vi inhämtar från utvalda tredje parter såsom kreditupplysningsföretag, andra finansiella institut och från publikt tillgängliga källor. Tredje parter som vi inhämtar personuppgifter ifrån kan också vara t.ex. sociala nätverk eller liknande som du har kopplat till ditt iZettle-konto.

3. HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda våra tjänster, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att tillgodose dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra, och andra liknande, tjänster. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att förbättra och utveckla våra webbsidor och tjänster.

I tillägg till ovan kan vi komma att behandla personuppgifter som hänförs till Slutkunder eller våra handlare som använder iZettles tjänster för legitima kreditbedömnings- och riskhanteringsändamål, för att motverka missbruk av våra tjänster och brott mot relevanta avtalsvillkor, samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och regler utfärdade av våra inlösande banker och relevanta kortnätverk.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra närstående bolag och tredje partner för de syften som beskrivs ovan, inklusive till parter som befinner sig utanför EU/EES. Våra inlösande banker och relevanta kortnätverk kan också komma att behandla dina personuppgifter som en del i deras eget arbete med att motverka bedrägeri och för riskhanteringsändamål. Utvalda tjänsteleverantörer, såsom vissa kreditupplysningsföretag, kan också komma att behandla dina personuppgifter för att förbättra och utveckla sina egna tjänster.

Om du har sammankopplat ditt iZettle-konto med ett socialt nätverk, kan vi också komma att dela vissa personuppgifter med andra användare av det sociala nätverket. Personuppgifter som vi delar på det sättet är begränsat till sådana personuppgifter som du har möjliggjort för oss att inhämta genom det sociala nätverket, såsom din profilbild och annan liknande information relaterat till din profil.

4. DITT SAMTYCKE OCH DINA VAL

Genom att registrera dig för och/eller använda någon av våra tjänster, samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Sekretesspolicy, inklusive eventuell överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och till att motta elektronisk marknadsföring från oss och från våra närstående bolag och samarbetspartners. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss.

Vi kommer rätta och uppdatera dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa uppgifter inte längre är korrekta. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter, eller återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss, är du välkommen att kontakta oss på dataprotection@izettle.com.

För att kunna kontrollera att vi behandlar uppdaterade och korrekta personuppgifter har du rätt att, utan kostnad en gång per år, få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Sådan begäran måste vara undertecknad av dig personligen och skickas per post till adressen nedan.

  • iZettle AB
  • Data Protection
  • Regeringsgatan 59
  • 111 56 Stockholm

Om du väljer att återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling såsom den beskrivs i denna Sekretesspolicy, kan vi bli förhindrade att tillhandahålla dig våra tjänster och kan därför komma att säga upp relevanta avtal med dig, se relevanta avtalsvillkor för mer information. Dessutom kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för legitima syften, såsom för att fullgöra ett avtal med dig, för att skydda våra intressen i samband med tvist eller för att fullgöra legala skyldigheter.