Kallelse till extra bolagsstämma i iZettle AB (publ)

iZettle AB (publ), 556806-0734, håller extra bolagsstämma fredagen den 13 juli 2018 klockan 13:00 hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Hamngatan 2 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 7 juli 2018 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 juli 2018), och
 • anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 9 juli 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till iZettle AB (publ), Attn. Legal department, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller via e-post till elin.nyquist@izettle.com och malin.buch@izettle.com. I anmälan ska det uppges namn (eller firma), personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 7 juli 2018 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 juli 2018). Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen iZettle AB (publ), Attn. Legal department, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm senast måndagen den 9 juli 2018. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning för stämman
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och ändring av bolags­ordningen
 9. Beslut om styrelsearvode
 10. Beslut om entledigande och val av styrelseledamöter
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att avstämningsförbehållet i § 18 tas bort. Ändringen innebär följaktligen att bolagets aktier inte längre ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 8 – Beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag samt ändring av bolagsordningen på så sätt att:

 • Ordet “(publ)” tas bort från bolagets firma i § 1.
 • Sättet för kallelse till bolagsstämma i § 14 justeras enligt nedan:

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske genom e-post tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

 • Vissa övriga redaktionella ändringar i bolagsordningen genomförs som är nödvändiga för att implementera bytet av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag.

Punkt 9 – Beslut om styrelsearvode

Aktieägare i bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att de arvoden till styrelseledamöter (300 000 kronor per person) samt arvode till ordföranden för bolagets revisionsutskott (100 000 kronor) som beslutades vid årsstämman i bolaget den 3 april 2018 ska utfalla till styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson respektive Måns Hultman såsom villkoren därför uppfyllts per datumet för årsstämman.

Enligt detta beslut ska således ovanstående styrelsearvode utbetalas till envar av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson respektive Måns Hultman baserat på tjänstgöringstid från och med årsstämman fram till och med slutet på nästa årsstämma eller sådant tidigare datum då uppdraget upphör.

Punkt 10 – Beslut om entledigande och val av styrelseledamöter

Med anledning av att aktieägare representerande mer än 90 procent av samtliga aktier i bolaget ingått avtal om försäljning av bolaget till PayPal Holdings, Inc., avser dessa aktieägare att återkomma med förslag avseende entledigande och val av styrelseledamöter senast i samband med bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolaget webbplats, www.izettle.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

____________________

Stockholm i juni 2018
iZettle AB (publ)
Styrelsen