Hållbarhetsstyrning

iZettles styrelse är ytterst ansvarig för bolagets miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarstagande och värdeskapande. Det operativa arbetet drivs och samordnas av ledningsgruppen för hållbarhetsfrågor (Sustainability Management Team). Gruppen rapporterar direkt till vd och koncernledning, som har ett övergripande ansvar för det operativa hållbarhetsarbetet, inklusive implementering av strategier och policies. Sedan 2018 är iZettle en del av PayPalkoncernen och resultatet av vårt hållbarhetsarbete redovisas i PayPals Global Impact Report. 

I praktiken är hållbarhetsfrågorna integrerade i det dagliga arbetet på produktionsanläggningar, kontor och supportfunktioner. Alla medlemmar i ledningsgruppen för hållbarhetsfrågor ansvarar för att ha ett nära samarbete med relevanta personer innanför såväl som utanför företaget, för att säkerställa att kunniga experter och medarbetare är inkluderade i hållbarhetsarbetet.

Syftet är att maximera affärsnyttan av hållbarhetsarbetet, minimera de negativa effekterna av iZettles verksamhet samt att minska de hållbarhetsrelaterade riskerna.

Vårt hållbarhetsarbete styrs av våra interna regler inom områdena miljö, etik/ansvar och personalfrågor. Policyerna delas med alla anställda och i förekommande fall även med affärspartners.

Nedanstående interna regler reglerar vårt hållbarhetsarbete:

Ethics and Sustainability Policy

Reglerar iZettles principer inom etik och hållbarhet.

IT Policy

Reglerar hur iZettles IT-organisation ska bidra till en hållbar utveckling genom de IT- produkter som köps in och förbrukas.

Equality Policy

Reglerar iZettles principer och arbete för att säkerställa lika möjligheter och rättigheter för all personal, och hur klagomål på området ska hanteras.

Anti-Money Laundering (AML) Policy

Reglerar hur iZettle jobbar för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering.

Instruction for Procurement and Contract Management

Sätter iZettles förväntningar på externa parter inom bland annat etik och hållbarhet, samt i vilka situationer och i vilken form (till exempel skyldigheter i avtal) som dessa ska åläggas externa parter och följas upp av iZettle.

Vi arbetar tillsammans med myndigheterna för att upptäcka misstänkta fall av bedrägerier, penningtvätt och terroristfinansiering. Det görs genom manuell rapportering till myndigheter samt via ett automatiserat system som med hjälp av maskininlärning kan identifiera svårupptäckta fall av misstänkt illegal verksamhet.

Utöver de legala krav som ställs på oss har vi också strikta regler för hur våra tjänster får användas, bland annat får våra tjänster inte användas som betalning för pornografi eller sexuella tjänster, för att handla med tobak eller receptbelagda läkemedel över internet, narkotiska preparat, vapen och spel.

En mer utförlig beskrivning av våra krav och regler hittas på www.iZettle.com/terms.