Förhindrande av penningtvätt

Penningtvätt är ett allvarligt problem och omsätter årligen mångmiljardbelopp runt om i världen. Omsättningen av pengar genom penningtvätt utgör världens tredje största industri, efter oljeutvinning och jordbruk.

Det är nästan alltid tungt kriminella som tvättar pengar, vinster från brott som många gånger innebär mänskligt lidande, till exempel trafficking, bedrägerier, smuggling, cyberkriminalitet eller droghandel. I likhet med andra finansinstitut omfattas iZettle av Finansinspektionens tillsyn och arbetar tillsammans med myndigheten för att upptäcka misstänkta fall av bedrägerier, penningtvätt och terroristfinansiering. Detta görs både via manuell rapportering till behöriga myndigheter och genom ett sofistikerat och automatiserat system, som med hjälp av maskininlärning kan identifiera suspekta fall som annars är svåra att upptäcka.

Våra tjänster underlättar transparens i företagens ekonomi, något som försvårar penningtvätt och andra ekonomiska brott, såsom skatteundandragande och korruption.

Världsbanken har identifierat korruption som ett av de största hindren för ekonomisk och social utveckling, och de som drabbas hårdast av korruption är alltid samhällets svagaste och fattigaste: den enskilda individen och de små företagen. Korruption får till följd att kostnader ökar och att möjligheten att ta sig ur fattigdom minskar.

iZettle är en del i arbetet med att upprätthålla spelreglerna och den fria marknaden, att försvåra för ekonomisk brottslighet. Det är en del av vårt arbete för att sänka trösklarna för småföretagen. Vårt arbete mot penningtvätt baseras på vår Anti-Money Laundering Policy. Våra standarder för affärsetik styrs av vår Ethics and Sustainability Policy, som riktar sig till alla anställda på iZettle. Vi har en whistleblowing-funktion för anställda, där de anonymt kan anmäla misstankar om brott mot dessa eller andra interna regler.

”iZettles tjänster stöder öppenhet i företags finanser och försvårar finansbrottslighet.”